Zaloguj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Zarejestruj się

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Wiadomość e-mail umożliwiająca dokończenie rejestracji konta została wysłana do

Powrót do strony internetowej

uzyskaj bezpośredni dostęp

Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośredni dostęp do zawartości tej strony

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Problem techniczny. Akcja nie została wykonana. Przepraszamy - spróbuj ponownie.

Download

Dziękujemy za zainteresowanie

Masz teraz dostęp do Dyrektywy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz opakowań (WEEE)

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do

Przejdź do strony

Teraz lub uzyskaj bezpośredni dostęp, aby pobrać ten dokument

Dyrektywy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz opakowań (WEEE)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR), opisana w tych dyrektywach, to polityka, w ramach której producenci są obarczani znaczną odpowiedzialnością w zakresie przetwarzania lub utylizacji produktów poużytkowych

WEEE — dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (2012/19/EU)

Celem niniejszej dyrektywy jest ograniczenie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a ponadto ich ponowne wykorzystanie, recykling oraz inne formy odzysku tak, aby ograniczyć ilość utylizowanych odpadów. Jest nim również dążenie do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. producentów, dystrybutorów i użytkowników końcowych, a w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (2006/66/WE)

Jej celem jest przyczynianie się do zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów. Z pewnymi wyjątkami ma ona zastosowanie do wszystkich baterii i akumulatorów, bez względu na ich charakter chemiczny, rozmiar czy konstrukcję.

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE)

Jej celem jest zharmonizowanie krajowych środków dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także zapobieganie lub zmniejszanie ich wpływu na środowisko.

Działania podjęte przez firmę Omron

Firma Omron współpracuje na szczeblu lokalnym przy opracowywaniu procedur i rozwoju organizacji w celu zapewnienia infrastruktury do zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i produktów opakowaniowych. Każde państwo członkowskie opracowuje te praktyki w sposób niezależny w celu dostosowania ich do lokalnej infrastruktury.

Jesteśmy zarejestrowani w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami ( BDO)

Numer rejestrowy w BDO :000106430